BRUG TUSSEN ZIEKENHUIS- EN THUISZORG – Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen – Nijmegen

Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen

Postbus 31311 6503CH Nijmegen Tel:06-11129170

BRUG TUSSEN ZIEKENHUIS- EN THUISZORG

Het Apothekers Thuiszorg Coördinatiecentrum (ATC) is een stichting die is opgericht door openbare apothekers uit de regio Nijmegen en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. In 1993 is het ATC van start gegaan.

Het doel van het ATC is het bevorderen van de continuïteit van farmaceutische zorg in het overgangstraject tussen eerste en tweede lijn. Het ATC richt zich daarbij op de ont­slagprocedure en het opnametraject. Uitgangspunt is de transmurale visie op zorg, zoals beschreven in het advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid: zorgverlening gebaseerd op afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen de diverse hulpverleners. Dit is een complex pro­ces. Het gaat namelijk niet alleen om afstemming tussen apo­thekers onderling maar ook tussen apothekers en andere disci­plines zoals (huis)artsen en (thuiszorg)verpleegkundigen. Obstakels hierbij zijn de verschillen tussen partijen in belang, werk­wijze en cultuur. Open communicatie is van groot belang om deze hindernissen te kunnen nemen. Het ATC heeft daarbij een sturende en ondersteunende functie.

Door samenwerking en afstemming tussen alle betrokken hulpver­leners en de begeleidende en coördinerende functie van het ATC, verbetert de continuïteit van de farmaceutische zorg. Het CWZ en de thuisapotheken uit de regio Nijmegen kunnen daardoor steeds meer aan de verwachtingen van de betrokken partijen, en met name aan die van de patiënt, voldoen: de juiste farmaceu­tische zorg, op tijd en op de juiste plaats.

Werkwijze

Protocollering

Om het doel te kunnen bereiken is het van belang dat de ontslagprocedure correct is en tijdig wordt opgestart. Dit geldt in het bijzonder voor complexe farmaceutische zorg als epidurale, spinale en parenterale toedieningen, sondevoeding, allerlei katheters, verbandmiddelen en hulpmiddelen voor incontinentie, diabetes en stoma.
Samen met vertegenwoordigers van de thuisapotheken en van drie pilot-verpleegafdelingen heeft het ATC een ontslagprotocol ontwikkeld waarin de taken van de arts, de verpleegkundige, het ATC en de thuisapotheek zijn vastgelegd. Ook regelt het protocol de communicatie naar de patiënt en de logistiek van het ontslagrecept. Daarnaast zijn de volgende handleidingen voor complexe farmaceutische zorg geschreven: Infusie perifeer en centraal veneus, Pijnbestrijding, Sondevoeding, Voorzetkamers dosisaerosols, Zuurstof, Vernevelaars en vernevelvloeistoffen. Begin 1996 zijn protocol en handleidingen in het gehele ziekenhuis geïmplementeerd.

Intermediair

Daarnaast vervult het ATC een intermediairsfunctie. Het ATC ondersteunt en adviseert verpleegkundigen en artsen bij de organisatie van de farmaceutische zorg bij ontslag. Daarnaast heeft ze een adviserende functie naar openbare apothekers, met name wat betreft medische hulpmiddelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Nijmeegse formularia. Het ATC faxt recepten een dag voor het ontslag naar de thuisapotheek en vraagt eventueel een machtiging en een infuuspomp aan bij de zorgverzekeraar. Medicijnen en hulpmiddelen staan dan klaar wanneer de patiënt thuis komt. Ook de communicatie tussen verpleegafdeling, zorgverzekeraar en thuisapotheek loopt via het ATC.

Zo bereikt u het ATC

Het Apothekers Thuiszorg Coördinatiecentrum is gevestigd in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ  NIJMEGEN

Postbus 9015 B00-03
6500 GS  NIJMEGEN

Telefoon: 024-365 85 62
Telefax: 024-356 08 96