Beleid – Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen – Nijmegen

Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen

Postbus 31311 6503CH Nijmegen Tel:06-11129170

Beleid

Onderstaande beleidsdomeinen zijn geformuleerd na de ledenvergadering van 27 mei 2010. 

Doelstellingen 

 • Het bestuur wil een toekomstbestendige, regionale beroepsvereniging realiseren. Deze vereniging biedt alle apothekers in de regio een platform waarbinnen zij vakinhoudelijke thema’s met elkaar kunnen behandelen. Een vereniging voor en door apothekers.
 • Ook zal de vereniging zich bezighouden met zaken die het algemeen nut van alle apotheken in de regio dienen en die niet door de landelijke vereniging KNMP worden verzorgd. De vereniging fungeert hierin als het centrale aanspreekpunt namens de beroepsgroep van apothekers in de regio. Een deel van deze activiteiten wordt nu uitgevoerd door het departement.
 • Daarnaast leeft de wens bij een aantal stichtingen van apothekers om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten en ondersteuning door het departementsbureau. Ditzelfde principe kan gelden voor de KNMP in Den Haag.

Kernwaarde van de vereniging is dat de onderlinge binding van leden voortkomt uit hun gedeelde professie en dat de vereniging er is voor alle apothekers: openbare apothekers, ziekenhuisapothekers maar ook bijv. docenten. De belangenbehartiging die van oudsher in de KNMP beroepsvereniging en tot op zekere hoogte ook in departementen was ondergebracht, maakt geen deel uit van de activiteiten van de vereniging.

Rechtspersoon en organisatie

De vereniging heeft als rechtspersoon een open, democratische structuur. Bestuursleden nemen zitting voor een bepaalde termijn en kunnen slechts eenmaal herkozen worden, zodat vernieuwing gewaarborgd is, maar tegelijkertijd expertise optimaal kan worden benut. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de ‘huishoudelijke zaken’ tot een minimum te beperken.

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een samengestelde groep van vier openbare apothekers uit de diverse geografische regio’s, een apotheker uit de politheek en een ziekenhuisapotheker.

Bijzonder aandachtspunt binnen de vereniging is de communicatiestructuur zodat alle leden goed op de hoogte kunnen zijn van actuele onderwerpen.

Overwegingen bij dit voorstel zijn:

 • Er blijft een neutraal, centraal contactpunt in de regio.
 • Er blijft een staande regionale organisatie voor uitrol van extern beleid zoals bijvoorbeeld in geval van Mexicaanse griep, Q-koorts e.d.
 • Het is efficiënt om één informatiepunt te hebben omdat diverse stichtingen uiteindelijk van dezelfde data gebruik maken (denk aan adressenbestanden, mailgroepen e.d.).
 • Activiteiten die voor iedereen van belang zijn, maar die niet door andere bestaande organisaties worden uitgevoerd (denk bijv. aan assistentenwerving) kunnen toch blijven plaatsvinden.
 • Het bureau kan in principe per onderwerp en per opdrachtgever of doelgroep aan de slag, de besluitvorming en ontplooiing van activiteiten kan hierdoor sneller plaatsvinden.
 • Regionale organisaties van apothekers kunnen ondersteuning door het bureau aanvragen. Het maakt niet uit hoeveel apotheken of leden zij vertegenwoordigen. Uiteraard moet er wel gekeken worden of werkzaamheden ingepland kunnen worden.
 • Het farmaceutisch landschap is onderhevig aan veranderingen. Er blijft een organisatie of platform beschikbaar waarbinnen de beroepsgroep met nieuwe onderwerpen aan de slag kan, zonder dat daar gelijk een nieuwe organisatie voor hoeft te staan. Nieuwe regionale initiatieven kunnen steeds via dit platform opgestart worden.
 • Het bestuur kan de vergaderfrequentie sterk beperken, waardoor efficiënt met de tijd van actieve leden wordt omgesprongen. De ledenvergaderingen zijn niet meer gebonden aan de planning van besluitvorming van de KNMP en de daarbij behorende ‘verplichte nummers’. De behandeling van huishoudelijke zaken kan zich beperken tot één jaarvergadering. Daarentegen vaker vakinhoudelijke thema-avonden, nascholingen of lunchbijeenkomsten.
 • Het huidige departementsbureau kan worden gehandhaafd. Naast een vaste, gedeeltelijke contributie door de leden, genereert het bureau extra inkomsten door werkzaamheden op basis van urenregistratie door te belasten aan andere regionale opdrachtgevers. Dit kan binnen het huidige dienstverband of met een kleiner dienstverband en meer eigen risico voor de medewerker.
 • De huidige (financiële) organisatie en reserves kunnen worden overgeheveld naar de nieuwe aangepaste vereniging.

Verenigingsactiviteiten (zie toelichting)

 • Regionaal contact- en informatiepunt / platform
 • Branche-overleg ROC (voldoende assistenten ook in de toekomst, kwaliteit opleiding)
 • (Bestuurlijk) overleg ketenpartners
 • Nascholing voor zowel apothekers als assistenten
 • Innovatieplatform
 • Opname / Ontslag
 • ICT (in eerste instantie via OZIS stichtingen en St. ZEGEN)
 • Overige voorkomende verenigingszaken, secretariaat en administratie                      

Toelichting Activiteiten vereniging 

In dit overzicht zijn de activiteiten van de vereniging nader uitgewerkt. Deels worden deze activiteiten uitgevoerd door apothekers, door een combinatie van apothekers en de bureaumedewerker of alleen door de bureaumedewerker.

Beroepsinhoud

 • Geaccrediteerde nascholing voor apothekers in de regio
 • Innovatie
 • Nieuwe geneesmiddelen
 • ICT (in eerste instantie via OZIS stichtingen en St. ZEGEN)

Onderhouden van netwerk, bijwonen van lokale bijeenkomsten door of namens apothekers

 • Bijwonen van bijeenkomsten namens regio bijv. GHOR (Mex. griep, OZIS verbetertraject)
 • Overleg Regionale Huisartsenkring Nijmegen e.o.,
 • Werkgroep ZZG
 • Werkgroep ZOWEL NN
 • Samenwerking met SBA
 • Schriftelijke of mondelinge terugkoppelingen van bijeenkomsten en werkgroepen

Contacten ROC

 • Branche overleg met het ROC Nijmegen (stagebegeleiding, curriculum, wederzijdse ontwikkelingen, werkveldavond). Dit overleg is wettelijk verplicht gesteld voor het ROC.

Assistentenwerving

 • 2 x per jaar deelname open dagen ROC
 • 1 x per jaar mailing aan decanen
 • Coördinatie snuffelstages
 • Lokale PR (bijv. advertentie Zorgkrant over het vak van apothekersassistent)

Regionaal contactpunt (1 loket) voor apothekers en andere organisaties binnen en buiten de zorg

 • Op vaste tijden als beroepsgroep telefonisch bereikbaar zijn of zelf contact op kunnen nemen
 • Bieden van een regionale organisatiestructuur (denk aan Mex. Griep, Q-koorts)
 • Als regionale beroepsgroep per e-mail bereikbaar zijn
 • In de regio een centraal adressenbestand hebben voor mededelingen aan alle apotheken in de regio
 • In de regio een centraal e-mailbestand hebben voor mededelingen aan alle apotheken in de regio (fax)
 • Platform voor ontmoetingen, bijv. Nijmeegse Farmacie Avond
 • Een regionale, digitale nieuwsbrief

Regionale secretariële en coördinerende functie

 • Een persoon die vergaderingen kan organiseren
 • Een persoon die verslaglegging van vergaderingen kan verzorgen
 • Een persoon die project-coördinatie en uitvoering kan verzorgen
 • Een persoon die contacten kan bundelen of doorverwijzen

Regionaal bestandsbeheer

 • (Digitaal) archief en vraagbaak van vergaderverslagen en overige informatie
 • Bestandsbeheer van bijv. het laatste tromboseformulier, handboeken e.d.

Faciliteiten

 • Kantoor- en vergaderruimte
 • Een website
 • Briefpapier, enveloppen e.d. van “de regionale beroepsgroep”
 • Eigen faciliteiten als computers, (mobiele) telefoon, printer, scanner, fax, archiefkasten e.d.